Khoa nông lâm

TRƯỞNG KHOA

 • TS. Trần Thanh Dũng
 • Điện thoại: 0982 685 762
 • Email: tranthanhdung2@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG

 • Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực nông nghiệp cho địa phương và cho Công ty Sản xuất và Phân phối Nông nghiệp THADI hoạt động sản xuất tại Campuchia, Lào và Việt Nam.
 • Nghiên cứu các mục tiêu, định hướng phát triển của THADI, của các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên để tham mưu cho Hiệu trưởng trong chiến lược xây dựng các mã ngành, nghề đào tạo, chương trình đào tạo phù hợp với thực tế sản xuất.
 • Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận. Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có ở khoa, trường và địa phương. Có chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng cao.
 • Căn cứ vào kế hoạch của Trường, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của Khoa trong từng năm học.
 • Tổ chức và hướng dẫn sinh viên NCKH và làm luận văn tốt nghiệp.
 • Hợp tác với các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước để tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy. Đặc biệt là trong công tác liên kết đào tạo.
 • Tổ chức, quản lý cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 • Quản lí, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên để trở thành những cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.