Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2021

TT Tuần Từ ngày Tải file
1 Tuần 01 04/01/2021 đến 09/01/2021 Download T01
2 Tuần 02 11/01/2021 đến 16/01/2021 Download T02
3 Tuần 03 18/01/2021 đến 23/01/2021 Download T03
4 Tuần 04 25/01/2021 đến 30/01/2021 Download T04
5 Tuần 05  01/02/2021 đến 06/02/2021 Download T05
6 Tuần 08  22/02/2021 đến 27/02/2021

Download T08

7 Tuần 09  01/03/2021 đến 06/03/2021 Download T09
8 Tuần 10  08/03/2021 đến 13/03/2021 Download T10
9 Tuần 11  15/03/2021 đến 20/03/2021 Download T11
10 Tuần 12 22/03/2021 đến 27/03/2021 Download T12
11 Tuần 13 29/03/2021 đến 3/4/2021  Download T13
12 Tuần 14 5/4/2021 đến 10/4/2021 Download T14
13 Tuần 15 12/4/2021 đến 17/4/2021 Download T15
14 Tuần 16 19/4/2021 đến 24/4/2021 Download T16
15 Tuần 17 27/4/2021 đến 29/4/2021 Download T17
16 Tuần 18 3/5/2021 đến 8/5/2021 Download T18
17 Tuần 19 Nghỉ dịch Covid-19
18 Tuần 20 17/5/2021 đến 22/5/2021 Download T20
19 Tuần 21 24/5/2021 đến 29/5/2021 Download T21
20 Tuần 22 31/5/2021 đến 5/6/2021 Download T22
21 Tuần 23 7/6/2021 đến 12/6/2021 Download T23
22 Tuần 24 14/6/2021 đến 19/6/2021 Download T24