Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2022

TT Tuần Từ ngày Tải file
38 Tuần 38 20/9/2021 đến 26/9/2021 Download T38
39 Tuần 39 27/9/2021 đến 2/10/2021 Download T39
40 Tuần 40 04/10/2021 đến 09/10/2021 Download T40
41 Tuần 41 11/10/2021 đến 16/10/2021 Download T41
42 Tuần 42 18/10/2021 đến 23/10/2021 Download T42
43 Tuần 43 25/10/2021 đến 30/10/2021 Download T43
44 Tuần 44 01/11/2021 đến 06/11/2021 Download T44
45 Tuần 45 07/11/2021 đến 12/11/2021 Download T45
46 Tuần 46 15/11/2021 đến 20/11/2021 Donwload T46
47 Tuần 47 22/11/2021 đến 27/11/2021 Download T47
48 Tuần 48 29/11/2021 đến 04/12/2021 Download T48
49 Tuần 49 06/12/2021 đến 11/12/2021 Download T49
50 Tuần 50 13/12/2021 đến 18/12/2021 Download T50
51 Tuần 51 19/12/2021 đến 25/12/2021 Download T51
52 Tuần 52 27/12/2021 đến 31/12/2021 Download T52
01 Tuần 01 03/01/2022 đến 08/01/2022 Download T01
02 Tuần 02 10/01/2022 đến 15/01/2022 Download T02
03 Tuần 03 17/01/2022 đến 22/01/2022 Download T03
04 Tuần 04 24/01/2022 đến 29/01/2022 Download T04
05 Tuần 05 Nghỉ Tết
06 Tuần 06 Từ ngày 7/02/2022 đến 12/02/2022 Download T06
07 Tuần 07 Từ ngày 14/02/2022 đến 19/02/2022 Download T07
08 Tuần 08 Từ ngày 21/02/2022 đến 26/02/2022 Download T08
09 Tuần 09 Từ ngày 28/02/2022 đến 5/3/2022 Download T09
10 Tuần 10 Từ ngày 7/3/2022 đến 12/3/2022 Download T10
11 Tuần 11 Từ ngày 14/3/2022 đến 19/3/2022 Download T11
12 Tuần 12 Từ ngày 21/3/2022 đến 26/3/2022 Download T12
13 Tuần 13 Từ ngày 28/3/2022 đến 02/4/2022 Download T13
14 Tuần 14 Từ ngày 4/4/2022 đến 9/4/2022 Download T14
15 Tuần 15 Từ ngày 11/4/2022 đến 16/4/2022 Download T15
16 Tuần 16 Từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022 Download T16
17 Tuần 17 Từ ngày 25/04/2022 đến 29/04/2022 Download T17
18 Tuần 18 Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 07/5/2022 Download T18
19 Tuần 19 Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 14/5/2022 Download T19
20 Tuần 20 Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022 Download T20
21 Tuần 21 Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 28/05/2022 Download T21