Trung tâm Đánh giá KNN & Bảo đảm chất lượng

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

 • ThS. Nguyễn Hoài Phương
 • Điện thoại: 0933.806.748
 • Email: nguyenhoaiphuong1@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng: Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng THACO, thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề, công nhận bậc thợ theo quy định của Nhà nước; Yêu cầu các đơn vị, cá nhân của Trường thực hiện đầy đủ các quy trình bảo đảm chất lượng, các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

Nhiệm vụ:

 • Cập nhật, nắm rõ và thực hiện đúng các văn bản của Nhà nước về đánh giá kỹ năng nghề, về bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo, kiểm định chất lượng.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề (các nghề được Tổng cục Giáo Dục Nghề Nghiệp cho phép); kế hoạch tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo; phổ biến, triển khai và theo dõi kế hoạch tổ chức thực hiện.
 • Chủ động thông tin các kỳ đánh giá kỹ năng nghề đến các doanh nghiệp trong và ngoài hệ thống THACO.
 • Tiếp nhận đơn đăng ký, điều kiện dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề của người lao động có nhu cầu.
 • Hỗ trợ cho bộ phận đào tạo các khu vực của THACO tổ chức đánh giá phần lý thuyết cho đội ngũ kỹ thuật bằng hình thức kiểm tra/ thi trực tuyến.
 • Xây dựng các điều kiện (đội ngũ đánh giá viên, ngân hàng đề, thiết bị …) để tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.
 • Phối hợp với phòng ĐTCTHSSV, nhà máy để tổ chức đánh giá kỹ năng nghề của HSSV sau một năm học hoặc theo mục tiêu đào tạo ở từng nghề theo từng giai đoạn.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công cho các đơn vị, cá nhân thực hiện các quy trình bảo đảm chất lượng, thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng.
 • Báo cáo tự đánh giá chất lượng theo quy trình – quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Tổng cục Giáo Dục Nghề Nghiệp trước ngày 25 tháng 12 hằng năm.
 • Tham mưu Hiệu trưởng ký các chứng nhận bậc thợ, quản lý chặc chẽ việc cấp phát chứng nhận.
 • Thực hiện một số công việc phát sinh mà Hiệu trưởng phân công.