Trung tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  • ThS. Nguyễn Văn Phục
  • Điện thoại: 0938 809 926
  • Email: nguyenvanphuc1@thaco.com.vn

NĂNG LỰC TRUNG TÂM