Trung tâm quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

 • ThS. Nguyễn Thị Duyên
 • Điện thoại: 0938.809.617
 • Email: nguyenthiduyen1@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Kết nối với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong và ngoài nước để liên kết đào tạo, đưa HSSV đến thực hành, thực tập và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp tạo nguồn thu cho Trường.

Nhiệm vụ:

 • Liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị bên trong và ngoài THACO bố trí sinh viên thực tập, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và giới thiệu HS-SV tốt nghiệp của Trường cho các doanh nghiệp.
 • Tiếp nhận các đề nghị đưa HSSV của các cơ sở bên ngoài đến thực tập tại Thaco Chu Lai.
 • Tác nghiệp với các đơn vị/nhà máy, đơn vị thuộc Trường để bố trí, tiếp nhận HSSV đến thực tập.
 • Cùng các đơn vị của Trường liên hệ với các doanh nghiệp ngoài Thaco ký các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện các chuyên đề, nghiệp vụ quản trị, kỹ năng mềm, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,…
 • Tham mưu cho BGH Trường mở các ngành nghề đào tạo mới và điều chỉnh chương trình đào tạo các nghề hiện hữu đáp ứng theo yêu cầu doanh nghiệp.
 • Nắm thông tin việc làm và các góp ý về chương trình, hình thức đào tạo của cựu HS-SV Trường.
 • Chủ động tìm hiểu các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, chất lượng và phù hợp với năng lực đào tạo của Trường để hợp tác và Tham mưu cho BGH Trường ký kết các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nước ngoài.
 • Phối hợp với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nước ngoài để triển khai thực hiện chương trình hợp tác: Xuất khẩu lao động, liên kết đào tạo, thực tập – thực hành.
 • Quản lý các chương trình hợp tác theo quy định của pháp luật.
 • Tác nghiệp với Ban Pháp lý công ty để đảm bảo tính pháp lý trong các thỏa thuận, hợp đồng hợp tác.