Trung tâm quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

 • ThS. Nguyễn Thị Duyên
 • Điện thoại: 0938.809.617
 • Email: nguyenthiduyen1@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của trường, có trách nhiệm kết nối với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để liên kết đào tạo, đưa HSSV đến thực hành, thực tập và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp, kết nối với doanh nghiệp bên ngoài để hợp tác đào tạo, tuyển dụng, bổ trí việc làm, qua đó tạo nguồn thu cho trường.

Nhiệm vụ:

 • Liên hệ với các đơn vị của Thaco và ngoài Thaco để giới thiệu HSSV trường đến kiến tập, thực hành, thực tập và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.
 • Chủ động trao đổi với các trưởng đơn vị thuộc trường để: Lập kế hoạch đưa HS-SV đi thực tập, hỗ trợ sản xuất; Lập kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, Văn hóa hội nhập cho HS-SV của trường hoặc của các cơ sở đào tạo khác trước khi HS-SV đi thực tập hoặc hỗ trợ tại các nhà máy
 • Thực hiện khảo sát, lấy ý kiến góp ý, đánh giá của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động là HS-SV trường về chất lượng đào tạo các nghề.
 • Liên hệ và theo dõi việc hợp tác với các đơn vị xuất khẩu lao động được UBND tỉnh, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho phép để tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm cho HSSV.
 • Cùng các trung tâm của trường liên hệ với các doanh nghiệp ngoài Thaco ký các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện các chuyên đề, nghiệp vụ quản trị, kỹ năng mềm, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 • Liên hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tổ chức liên kết đào tạo, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.
 • Tham gia dạy môn tiếng Anh cho HS-SV trường và CBCNV tại Thaco – Chu Lai; mời giảng viên ở các ngoại ngữ khác, tổ chức dạy cho CBCNV Thaco- Chu lai.
 • Mời giảng viên dạy các môn chung, hướng dẫn giảng viên ký kết hợp đồng giảng dạy; lập kế hoạch giảng dạy; theo dõi, đôn đốc giảng viên thực hiện các nề nếp chuyên môn; thanh lý hợp đồng giảng dạy.
 • Giáo viên, chuyên viên của trung tâm kiêm thêm một số nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng.