BAN GIÁM HIỆU

 HIỆU TRƯỞNG

  • ThS. Phan Tiềm
  • Điện thoại: 0938809786
  • Email: phantiem@thaco.com.vn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  • ThS. Nguyễn Văn Phục
  • Điện thoại: 0938809926
  • Email: nguyenvanphuc1@thaco.com.vn