Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2023

TT Tuần Từ ngày Tải file
01 Tuần 01 năm 2023 Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023 Download T01
02 Tuần 02 năm 2023 Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023 Download T02
03 Tuần 3, Tuần 4 Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão
04 Tuần 5 Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 4/02/2023 Download T05
05 Tuần 6 Từ ngày 6/02/2023 đến ngày 11/02/2023 Download T06
06 Tuần 7 Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023 Download T07
07 Tuần 8 Từ ngày 20/2/2023 đến ngày 25/2/2023 Download T08
08 Tuần 9 Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 04/3/2023 Download T09
09 Tuần 10 Từ ngày 6/3/2023 đến ngày 11/3/2023 Download T10
10 Tuần 11 Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 18/3/2023 Download T11
11 Tuần 12 Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023 Download T12
12 Tuần 13 Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 01/4/2023 Download T13
13 Tuần 14 Từ ngày 3/4/2023 đến ngày 8/4/2023 Download T14
14 Tuần 15 Từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023 Download T15
15 Tuần 16 Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023 Download T16
16 Tuần 17 Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023 Download T17
17 Tuần 18 NGHỈ LỄ
18 Tuần 19 Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 13/3/2023 Download T19
19 Tuần 20 Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023 Download T20
20 Tuần 21 Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 27/5/2023 Download T21
21 Tuần 22 Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023 Download T22
22 Tuần 23 Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/6/2023 Download T23
23 Tuần 24 Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 17/6/2023 Download T24
24 Tuần 25 Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 24/6/2023 Download T25
25 Tuần 26 Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 01/7/2023 Download T26
26 Tuần 27 Từ ngày 3/7/2023 đến ngày 8/7/2023 Download T27
27 Tuần 28 Từ ngày 10/7/2023 đến ngày15/7/2023 Download T28
28 Tuần 29 Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 22/7/2023 Download T29
29 Tuần 30 Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 29/7/2023 Download T30
30 Tuần 31 Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 5/8/2023 Download T31
31 Tuần 32 Từ ngày 7/8/2023 đến ngày 12/8/2023 Download T32
32 Tuần 33 Từ ngày 14/8.2023 đến ngày 19/8/2023 Download T33
33 Tuần 34 Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023 Download T34
34 Tuần 35 Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 02/9/2023 Download T35
35 Tuần 36 Từ ngày 4/9/2023 đến ngày 9/9/2023 Download T36
36 Tuần 37 Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 16/9/2023 Download T37
37 Tuần 38 Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023 Download T38
38 Tuần 39 Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023 Download T39
39 Tuần 40 Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 7/10/2023 Download T40
40 Tuần 41 Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 14/10/2023 Download T41
41 Tuần 42 Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023 Download T42
42 Tuần 43 Từ ngày 24/10/2023 đến ngày 28/10/2023 Download T43
43 Tuần 44 Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 04/11/2023 Download T44
44 Tuần 45 Từ ngày 6/11/2023 đến ngày 11/11/2023 Download T45
45 Tuần 46 Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 18/11/2023 Download T46
46 Tuần 47 Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 25/11/2023 Download T47
47 Tuần 48 Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023 Download T48
48 Tuần 49 Từ ngày 4/11/2023 đến ngày 9/12/2023 Download T49
49 Tuần 50 Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 16/12/2023 Download T50
50 Tuần 51 Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 23/12/2023 Download T51
51 Tuần 52 Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023 Download T52
01 Tuần 01 Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 6/01/2024 Download T01
02 Tuần 02 Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 13/01/2024 Download T02
03 Tuần 03 Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 20/01/2024 Download T03
04 Tuần 04 Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 27/01/2024 Download T04
05 Tuần 05 Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 03/02/2024 Download T05
Tuần 06,07 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
08 Tuần 08 Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 24/02/2024 Download T08
09 Tuần 09 Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 02/3/2024 Download T09
10 Tuần 10 Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 09/03/2024 Download T10
11 Tuần 11 Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 16/3/2024 Download T11
12 Tuần 12 Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 23/3/2024 Download T12
13 Tuần 13 Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 30/3/2024 Download T13
14 Tuần 14 Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 6/4/2024 Download T14
15 Tuần 15 Từ ngày 8/4/2024 đến ngày 13/4/2024 Download T15
16 Tuần 16 Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 20/4/2024 Download T16
17 Tuần 17 Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 27/4/2024 Download T17
18 Tuần 18 Từ ngày 39/4/2024 đến ngày 4/5/2024 Download T18
19 Tuần 19 Từ ngày 6/5/2024 đến ngày 11/5/2024 Download T19
20 Tuần 20 Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 18/5/2024 Download T20
21 Tuần 21 Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 25/5/2024 Download T21
22 Tuần 22 Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 01/6/2024 Download T22