Trung tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  • ThS. Nguyễn Văn Phục
  • Điện thoại: 0938 809 926
  • Email: nguyenvanphuc1@thaco.com.vn
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤNĂNG LỰC TRUNG TÂM

Chức năng: Là đơn vị trực thuộc cơ cấu tổ chức của trường, thực hiện đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản trị, kỹ năng mềm cho người lao động tại Thaco và các doanh nghiệp bên ngoài.

Nhiệm vụ:

  • Phối hợp với các đơn vị của Thaco và các doanh nghiệp ngoài Thaco để tổ chức các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản trị, kỹ năng mềm nhằm tạo nguồn thu cho trường.
  • Mời giáo viên bên ngoài tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, huấn luyện.
  • Quản lý các khóa lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện.
  • Tổ chức biên soạn tài liệu, bài giảng và lưu trữ. Tham mưu cho lãnh đạo Thaco nội dung chuyên đề cần dào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp với từng cấp nhân sự, phục vụ cho phát triển nhân sự.
  • Tranh thủ sự hỗ trợ của các dự án đào tạo nhà nước, doanh nghiệp bên ngoài để tổ chức các lớp, khóa đào tạo cho CB CNV Thaco.
  • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Thaco để tổ chức hội thảo các chuyên đề phục vụ cho sản xuất, thay đổi công nghệ.