Phòng Đào tạo & CT HS -SV

LÃNH ĐẠO PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG

 • ThS. Nguyễn Xuân Sang
 • Điện thoại: 0938 808 647
 • Email:nguyenxuansang@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Tuyển sinh.
 • Tham gia và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo các lớp và tổ chức quá trình đào tạo, giáo dục đánh giá người học.
 • Quản lý các hoạt động của giáo viên: nề nếp lên lớp, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và các hoạt động của HSSV.
 • Giải quyết việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp

Nhiệm vụ

 • Tổ chức công tác tuyển sinh.
 • Quản lý nề nếp đào tạo chính quy của Trường.
 • Phối hợp với khoa chuyên môn: xây dựng kế hoạch đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy, tổ chức đánh giá người học, biên soạn giáo trình, sáng kiến cải tiến
 • Tổ chức các hoạt động hội giảng, hội thi thiết bị đào tạo, hội thi tay nghề
 • Tác nghiệp với các Nhà máy để xây dựng kế hoạch thực tập cho học sinh – sinh viên.
 • Tổ chức các hình thức giáo dục, quản lý HSSV.
 • Quản lý các loại hồ sơ có liên quan đến hành vi, rèn luyện của HSSV.
 • Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ quản lý lớp cho Ban cán sự lớp.

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC PHÒNG