Công nghệ ô ô

Cao đẳngTrung cấp

Chuẩn đầu ra của chương trình

Kiến thức:

– Sử dụng được ở mức cơ bản về tin học và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

– Hiểu rõ chức năng, đặc điểm các loại mối ghép và các vật liệu sử dụng trên ô tô.

– Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của của các hệ thống điều khiển bằng khí nén và thuỷ lực trên ô tô.

– Hiểu rõ nguyên lý hoạt động cơ bản của các hệ thống trên ô tô.

– Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, các yêu cầu kỹ thuật khi bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, các cụm, tổng thành ô tô.

– Hiểu rõ nguyên lý, phương pháp vận hành, phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô

– Trình bày được nội dung cơ bản trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất.

Kỹ năng:

– Sử dụng đúng các dụng cụ đo (áp suất, nhiệt độ, khe hở…) phục vụ cho công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

– Nhận dạng các chi tiết, hệ thống cơ bản trên ô tô.

– Nhận dạng các hiện tượng, hư hỏng trên ô tô và đưa ra quyết định sửa chữa.

– Thao tác được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

-Thuyết minh, thuyết trình, trao đổi kiến thức nghề ô tô giữa các cá nhân, tập thể với nhau.

– Tổ chức và quản lý được một xưởng dịch vụ ô tô.

Thái độ:

– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm

– Hướng dẫn, giám sát chịu trách nhiệm cá nhân.

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành

Chuẩn đầu ra của chương trình

Kiến thức:

– Sử dụng được ở mức cơ bản về tin học và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

– Hiểu rõ chức năng, đặc điểm các loại mối ghép và các vật liệu sử dụng trên ô tô.

– Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của của các hệ thống điều khiển bằng khí nén và thuỷ lực trên ô tô.

– Hiểu rõ nguyên lý hoạt động cơ bản của các hệ thống trên ô tô.

– Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, các yêu cầu kỹ thuật khi bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, các cụm, tổng thành ô tô.

– Hiểu rõ nguyên lý, phương pháp vận hành, phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.

Kỹ năng:

– Sử dụng đúng các dụng cụ đo (áp suất, nhiệt độ, khe hở…) phục vụ cho công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

– Nhận dạng các chi tiết, hệ thống cơ bản trên ô tô.

– Thao tác được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

– Thuyết minh, thuyết trình, trao đổi kiến thức nghề ô tô giữa các cá nhân, tập thể với nhau.

Thái độ:

– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

– Giám sát chịu trách nhiệm cá nhân.

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.