Công nghệ Sơn ô tô

Trung cấp

Kiến thức:

 • Sử dụng được ở mức cơ bản về tin học và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Hiểu rõ quy trình công nghệ xử lý bề mặt.
 • Hiểu rõ kỹ thuật pha màu phù hợp với sản phẩm.
 • Hiểu rõ quy trình công nghệ sơn lót, sơn màu, sơn bóng, sơn hoàn thiện.
 • Nhận biết, phân tích được các lỗi sơn và cách khắc phục các lỗi thường gặp.

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thục các trang, thiết bị, dụng cụ và phần mềm nghề sơn ô tô.
 • Thực hiện được các công việc xử lý bề mặt.
 • Thực hiện pha màu phù hợp với sản phẩm.
 • Thực hiện được sơn lót, sơn màu, sơn bóng trên thân xe.
 • Khắc phục được các lỗi sơn thường gặp.
 • Thuyết minh, thuyết trình, trao đổi kiến thức nghề ô tô giữa các cá nhân, tập thể với nhau.

Thái độ:

 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
 • Giám sát chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.