Cao đẳngTrung cấpSơ cấp
 • Chuẩn đầu ra của chương trình
  • Lập và triển khai được các quy trình hàn ở mỗi phương pháp hàn khác nhau.
  • Hàn được các vị trí hàn từ 1G đến 5G (1F đến 5F) ở mỗi phương pháp hàn khác nhau.
  • Hàn được các sản phẩm hàn trên các máy hàn tiếp xúc cố định và di động.
  • Vận hành gia công được các sản phẩm hàn trên Robot hàn.
  • Chế tạo được các đồ gá hàn.
  • Đánh giá được chất lượng mối hàn.
  • Tổ chức và quản lý được công việc của một chuyền sản xuất.
 • Cơ hội việc làm
  • Kỹ thuật viên hàn tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân hàn tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân xử lý sản phẩm hàn bị lỗi tại các nhà máy Cơ khí.
  • Kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng mối hàn tại các nhà máy Cơ khí.
  • Chuyền trưởng hàn tại các nhà máy Cơ khí.
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Triển khai được các quy trình hàn ở mỗi phương pháp hàn khác nhau.
  • Hàn được các vị trí hàn từ 1G đến 3G (1F đến 3F) ở mỗi phương pháp hàn khác nhau.
  • Hàn được các sản phẩm hàn trên các máy hàn tiếp xúc cố định và di động.
  • Tổ chức và quản lý được công việc của một tổ sản xuất.
 • Cơ hội việc làm
  • Công nhân hàn tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân xử lý sản phẩm hàn bị lỗi tại các nhà máy Cơ khí.
  • Tổ trưởng hàn tại các nhà máy Cơ khí.
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Hàn được các vị trí hàn từ 1G đến 2G (1F đến 2F) ở mỗi phương pháp hàn khác nhau.
  • Hàn được các sản phẩm hàn trên các máy hàn tiếp xúc cố định và di động.
 • Cơ hội việc làm
  • Công nhân hàn tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân xử lý sản phẩm hàn bị lỗi tại các nhà máy Cơ khí.