Liên kết đào tạo liên thông lên Đại học với Trường ĐHBK Đà Nẵng

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt chủ trương liên kết đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng THACO – KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.

(Công văn số 1151/UBND-KGVX)